ഗോഗളിന്റെ ഓവർകോട്ടും മറ്റ് റഷ്യൻ മാസ്റ്റർപീസ് കഥകളും

180 144

റഷ്യൻ സാഹിത്യത്തിന്റെ ആഴവും പരപ്പും അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന വിശ്വവിഖ്യാതമായ പന്ത്രണ്ട് കഥകളുടെ അപൂർവ സമാഹാരം.

Out stock

Out of stock

Author: ഒരു കൂട്ടം എഴുത്തുകാർ ഡി സി ബുക്സ്

റഷ്യൻ സാഹിത്യത്തിന്റെ ആഴവും പരപ്പും അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന വിശ്വവിഖ്യാതമായ പന്ത്രണ്ട് കഥകളുടെ അപൂർവ സമാഹാരം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗോഗളിന്റെ ഓവർകോട്ടും മറ്റ് റഷ്യൻ മാസ്റ്റർപീസ് കഥകളും”

Vendor Information