അഖിലേഷിൻ്റെ ആദ്യ രചനയാണിത്.നിരവധി മാന്ത്രിക മുഹൂർത്തങ്ങളും അപ്രതീക്ഷിത സംഭവവികാസങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥയക്ഷി വായനക്കാരന് ആകാംഷയുടെ മുഹൂർത്തങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുമെന്ന് തീർച്ച

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗ്രന്ഥയക്ഷി”

Vendor Information

  • Store Name: Rhithuparnnam
  • Vendor: Rhithuparnnam
  • Address:
  • No ratings found yet!