ഗൃഹ ദേശരാശികൾ

60 48

ചരിത്രം കൊത്തിവെച്ച പുരിയുടെ ദേശരാശികളിലൂടെയുള്ള രവീന്ദ്രന്റെ യാത്ര. 

Out stock

Out of stock

Author: അശ്വനി വല്ലത്തേരി

ചരിത്രം കൊത്തിവെച്ച പുരിയുടെ ദേശരാശികളിലൂടെയുള്ള രവീന്ദ്രന്റെ യാത്ര. പുരിയിലെ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രവും ശാന്തിസ്തൂപിലെ ബുദ്ധക്ഷേത്രവും പ്രാചിയുടെ തീരത്തെ ജയദേവഗ്രാമവും യോഗിനീപീഠത്തിലെ യോഗിനീശില്പങ്ങളുമെല്ലാം കാഴ്ചാനുഭവമാക്കുന്ന വിവരണം. ഒപ്പം ചില സൗഹൃദങ്ങളുടെ ഗൃഹരാശികളിലേക്കും അദ്ദേഹം കടന്നു ചെല്ലുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗൃഹ ദേശരാശികൾ”

Vendor Information