ഗുഹ

275 220

സമകാലിക തലമുറകളിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ നോവലിസ്റ്റ് ഷുസെ സരമാഗുവിന്റെ മാസ്റെർപീസ് എന്നു വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന നോവൽ.

9 in stock

Author: ജോസ് സരമാഗു

സമകാലിക തലമുറകളിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ നോവലിസ്റ്റ് ഷുസെ സരമാഗുവിന്റെ മാസ്റെർപീസ് എന്നു വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന നോവൽ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗുഹ”

Vendor Information