ഗുരു

225 180

ശീനാരായണഗുരുവിന്റെ ഇതിഹാസസമാനമായ ജീവിതം പ്രതിപാദിക്കുന്ന നോവല്‍. 1994-ലെ വയലാര്‍അവാര്‍ഡ് നേടിയ കൃതി.

Out stock

Out of stock

Author: കെ.സുരേന്ദ്രൻ

ശീനാരായണഗുരുവിന്റെ ഇതിഹാസസമാനമായ ജീവിതം പ്രതിപാദിക്കുന്ന നോവല്‍. 1994-ലെ വയലാര്‍അവാര്‍ഡ് നേടിയ കൃതി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗുരു”

Vendor Information