ഗുരുപ്രസാദം

55 44
Poorna Eram


നേരം പുലരാറാകുന്നതേയുള്ളു ഉത്തങ്കൻ പതിവിലും നേരത്തെ ഉണർന്നു.പലവിധ വിചാരങ്ങൾ അയാളുടെ മനസ്സിനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിയിരിക്കുന്നു.ഈ ആശ്രമത്തോട്,പ്രിയ ഗുരുവിനോട്,ഗുരുകുടംബത്തോട് ഞാൻ വിടപറയാൻ പോകുന്നു.ഇന്ന് ആശ്രമജീവിതം അവസാനിക്കുന്നു.

8 in stock

Author: പായിപ്ര രാധാകൃഷ്ണൻ

നേരം പുലരാറാകുന്നതേയുള്ളു ഉത്തങ്കൻ പതിവിലും നേരത്തെ ഉണർന്നു.പലവിധ വിചാരങ്ങൾ അയാളുടെ മനസ്സിനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിയിരിക്കുന്നു.ഈ ആശ്രമത്തോട്,പ്രിയ ഗുരുവിനോട്,ഗുരുകുടംബത്തോട് ഞാൻ വിടപറയാൻ പോകുന്നു.ഇന്ന് ആശ്രമജീവിതം അവസാനിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗുരുപ്രസാദം”

Vendor Information

  • Store Name: Poorna Eram
  • Vendor: Poorna Eram
  • Address:
  • No ratings found yet!