ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ കുന്നിക്കുരുമാല

95 76

ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിവിധങ്ങളായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കു പിന്നിലെ ഐതീഹ്യങ്ങളാണ് ഈ സമാഹാരത്തിൽ.

Out stock

Out of stock

Author: ഉണ്ണി കൃഷ്ണൻ പുതൂർ

ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിവിധങ്ങളായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കു പിന്നിലെ ഐതീഹ്യങ്ങളാണ് ഈ സമാഹാരത്തിൽ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ കുന്നിക്കുരുമാല”

Vendor Information