ഹജ്ജ് യാത്രയുടെ പുണ്യപാതയിൽ

90 72

ബ്രിട്ടീഷ് അധീനതയിലിരുന്ന പുണ്യദേശത്തേയ്ക്ക് 1929-ൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ മുസൽമാൻ നടത്തിയ ഹജ്ജ്യാത്രയുടെ വഴിക്കുറിപ്പുകൾ. മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പുള്ള ത്യാഗഭാരിതമായ തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ സഹനവഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രരേഖ.

Out stock

Out of stock

Author: അമീർ അഹ്മദ് അലവി

ബ്രിട്ടീഷ് അധീനതയിലിരുന്ന പുണ്യദേശത്തേയ്ക്ക് 1929-ൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ മുസൽമാൻ നടത്തിയ ഹജ്ജ്യാത്രയുടെ വഴിക്കുറിപ്പുകൾ. മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പുള്ള ത്യാഗഭാരിതമായ തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ സഹനവഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രരേഖ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഹജ്ജ് യാത്രയുടെ പുണ്യപാതയിൽ”

Vendor Information