ഹരിദ്വാരിൽ മണികൾ മുഴങ്ങുന്നു

120 96

എം.മുകുന്ദന്റെ പ്രശസ്തമായ നോവലാണ്‌ ‘ഹരിദ്വാരിൽ മണികൾ മുഴങ്ങുന്നു’.മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ,ദൈവത്തിന്റെ വികൃതികൾ,കേശവന്റെ വിലാപങ്ങൾ എന്നിവ മുകുന്ദന്റെ പ്രധാന കൃതികളിൽപ്പെടുന്നു.

4 in stock

Author: ഹേമന്തി

എം.മുകുന്ദന്റെ പ്രശസ്തമായ നോവലാണ്‌ ‘ഹരിദ്വാരിൽ മണികൾ മുഴങ്ങുന്നു’.മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ,ദൈവത്തിന്റെ വികൃതികൾ,കേശവന്റെ വിലാപങ്ങൾ എന്നിവ മുകുന്ദന്റെ പ്രധാന കൃതികളിൽപ്പെടുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഹരിദ്വാരിൽ മണികൾ മുഴങ്ങുന്നു”

Vendor Information