ഹരിനാമ കീർത്തനം

99 79

തലമുറകളായി ആബാലവൃദ്ധം അര്‍ത്ഥമറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ‘ക്തിപൂര്‍വം ദിനംപ്രതി ചൊല്ലിച്ചൊല്ലി പ്രചരിച്ച സ്‌തോത്രകൃതിയാണ് ഹരിനാമകീര്‍ത്തനം. ‘ക്തമനസ്സുകളെ ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്കു നയിക്കുന്ന ഹരിനാമകീര്‍ത്തനത്തിന്റെ ലളിതവും സമഗ്രവുമായ വ്യാഖ്യാനം.

10 in stock

Author: എം എസ് ചന്ദ്രശേഖരവാരിയർ

തലമുറകളായി ആബാലവൃദ്ധം അര്‍ത്ഥമറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ‘ക്തിപൂര്‍വം ദിനംപ്രതി ചൊല്ലിച്ചൊല്ലി പ്രചരിച്ച സ്‌തോത്രകൃതിയാണ് ഹരിനാമകീര്‍ത്തനം. ‘ക്തമനസ്സുകളെ ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്കു നയിക്കുന്ന ഹരിനാമകീര്‍ത്തനത്തിന്റെ ലളിതവും സമഗ്രവുമായ വ്യാഖ്യാനം. ലളിതമധുരമലയാളത്തില്‍ രചിച്ച ഈ സ്‌തോത്രത്തില്‍ പരാമര്‍ശിക്കപ്പെടുന്ന വിവിധ കഥാസന്ദര്‍’ങ്ങളും വേദാന്ത-ദാര്‍ശനികതത്ത്വങ്ങളും വിവരിച്ചുകൊ്യു് പഠിതാക്കളെ ജ്ഞാനസാധനയുടെ നവീനതലത്തിലേക്ക് ഉയര്‍ത്തുന്നു ഈ രചന.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഹരിനാമ കീർത്തനം”

Vendor Information