ഹൈടെക് കൃഷി — ഒരു വിജയ സംരംഭം

230 184
Manorama Books

വർഷത്തിൽ 365 ദിവസവും  കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? കഴിയും..

5 in stock

Author: ഡോ.പി.സുശീല

വർഷത്തിൽ 365 ദിവസവും  കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? കഴിയും, നിങ്ങൾ ഹൈടെക് കൃഷിരീതിയാണ് അവലംഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ചെറിയ സ്ഥലം മതി, ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിളവും ലാഭവും നേടാം എന്നതാണ് ഹരിതഗൃഹങ്ങളിൽ ഒരുക്കുന്ന ഹൈടെക് കൃഷിയുടെ വിജയം….

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഹൈടെക് കൃഷി — ഒരു വിജയ സംരംഭം”

Vendor Information

  • Store Name: Manorama Books
  • Vendor: Manorama Books
  • Address:
  • No ratings found yet!