ഹിമാലയ പ്രത്യക്ഷങ്ങൾ

100 80

ഹിമാലയ യാത്രാനുഭവങ്ങള്‍ ഹൃദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന യാത്രാവിവരണകൃതി.

Out stock

Out of stock

Author: ശ്രീലത നെല്ലുളി

ഹിമാലയ യാത്രാനുഭവങ്ങള്‍ ഹൃദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന യാത്രാവിവരണകൃതി. ഹിമാലയപ്രത്യക്ഷങ്ങളുടെ വിസ്മയസ്‌തോഭം വഴിക്കാഴ്ചകളില്‍ അനുഭവിച്ച ഒരു യാത്രികന്റെ ഗൃഹാതുര സ്മരണകള്‍.എല്ലാ യാത്രകളും ഒരു മഹായാത്രയുടെ ചുവടുകളായി എണ്ണുകയും ഹിമാലയ പ്രത്യക്ഷങ്ങളുടെ വിസ്മയസ്തോഭം വഴിക്കാഴ്ച്ചകളിൽ അനുഭവിക്കുകായും ചെയ്യുന്ന ഒരു ആത്മസഞ്ചാരിയുടെ രേഖകളാണ് ഈ പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഹിമാലയ പ്രത്യക്ഷങ്ങൾ”

Vendor Information