ഹിന്ദുസ്താ­നി­സം­ഗീതം

195 156

ഗസലും ഭജനും ഖവാ­ലി­യു­മെല്ലാം വിസ്മ­യം­തീര്‍ക്കുന്ന അന­ശ്വ­ര­ക­ലാ­പൈ­തൃ­ക­മാണ് ഹിന്ദു­സ്താ­നി­സം­ഗീ­തം. അതിന്റെ ഓരോ ഘട­ക­ങ്ങ­ളെയും ലളി­ത­മായി വിശ­ദീ­ക­രി­ക്കു­കയും അവ­യി­ലെല്ലാം അത്ഭു­­ത­ങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ച സംഗീ­ത­പ്ര­തി­ഭ­കളെ പരി­ച­യ­പ്പെ­ടു­ത്തു­കയും ചെയ്യുന്ന മല­യാ­ള­ത്തിലെ ആദ്യ­കൃ­തി. ഹിന്ദു­സ്താനിസംഗീ­ത­പ്രേ­മി­കള്‍ക്കും പഠി­താ­ക്കള്‍ക്കും ഒഴി­വാ­ക്കാ­നാ­കാത്ത സംഗീ­ത­വി­ജ്ഞാ­ന­കോ­ശം.

Out stock

Out of stock

Author: എ.ഡി. മാധ­വന്‍

ഗസലും ഭജനും ഖവാ­ലി­യു­മെല്ലാം വിസ്മ­യം­തീര്‍ക്കുന്ന അന­ശ്വ­ര­ക­ലാ­പൈ­തൃ­ക­മാണ് ഹിന്ദു­സ്താ­നി­സം­ഗീ­തം. അതിന്റെ ഓരോ ഘട­ക­ങ്ങ­ളെയും ലളി­ത­മായി വിശ­ദീ­ക­രി­ക്കു­കയും അവ­യി­ലെല്ലാം അത്ഭു­­ത­ങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ച സംഗീ­ത­പ്ര­തി­ഭ­കളെ പരി­ച­യ­പ്പെ­ടു­ത്തു­കയും ചെയ്യുന്ന മല­യാ­ള­ത്തിലെ ആദ്യ­കൃ­തി. ഹിന്ദു­സ്താനിസംഗീ­ത­പ്രേ­മി­കള്‍ക്കും പഠി­താ­ക്കള്‍ക്കും ഒഴി­വാ­ക്കാ­നാ­കാത്ത സംഗീ­ത­വി­ജ്ഞാ­ന­കോ­ശം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഹിന്ദുസ്താ­നി­സം­ഗീതം”

Vendor Information