ഹിന്ദുത്വം എന്ന അവസ്ഥ

60 48

ചരിത്രപരവും സാംസ്കാരികവുമായ ഒരു അവലോകനം.

Out stock

Out of stock

Author: ഇയ്യങ്കോട് ശശിധരൻ

ചരിത്രപരവും സാംസ്കാരികവുമായ ഒരു അവലോകനം. ഇന്ത്യാചരിത്രം ഹിന്ദുയിസത്തിന്റെയും അതിന്റെ സംഘടിക ശക്തികളുടെയും സൃഷ്ടിയാണെന്നതരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വളർന്നുവരികയാണ്. ഈ വാദഗതികളുടെ തത്ത്വശാസ്ത്രപരമായ മിഥ്യാബോധത്തെ ദുരീകരിക്കുന്നതിനും മതത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും വിവിധ തലങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെ വളർന്നുവന്നുവെന്ന് പഠിക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യുവാനും ശ്രമിക്കുകയാണ് ഗ്രന്ഥകാരൻ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഹിന്ദുത്വം എന്ന അവസ്ഥ”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!