ഹിപ്‌നോസിസ് സത്യവും മിഥ്യയും

160 128
Green Books

മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ ബോധനിലവാരങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുവാനും മനുഷ്യമസ്തിഷ്‌കമെന്ന അദ്’ുതയന്ത്രത്തെ അറിഞ്ഞാദരിക്കാനുമുള്ള ഒരു പുസ്തകം. വേദനിക്കുന്ന മനസ്സിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള മുന്നറിവ് ഈ പുസ്തകം തരുന്നുണ്ട്.

Out stock

Out of stock

Author: ഡോ.പി. കെ.സുകുമാരന്‍

മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ ബോധനിലവാരങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുവാനും മനുഷ്യമസ്തിഷ്‌കമെന്ന അദ്’ുതയന്ത്രത്തെ അറിഞ്ഞാദരിക്കാനുമുള്ള ഒരു പുസ്തകം. വേദനിക്കുന്ന മനസ്സിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള മുന്നറിവ് ഈ പുസ്തകം തരുന്നുണ്ട്. സര്‍ക്ഷാത്മകസാഹിത്യകാരനും ‘ിഷഗ്വരനുമായ പി.കെ..സുകുമാരന്റെ ശാസ്ത്രീയ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഹിപ്‌നോസിസിനെ ‘ാസുരമാക്കുന്നു, ഹിപ്‌നോസിസിനെ ശാസ്ത്രീയമായി മനസ്സിലാക്കണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും മനശ്ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അന്വേഷണവഴികളിലെ മാര്‍ക്ഷദര്‍ശിയാക്കുവാന്‍ ഒരു ആധികാരികഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഹിപ്‌നോസിസ് സത്യവും മിഥ്യയും”

Vendor Information

  • Store Name: Green Books
  • Vendor: Green Books
  • Address:
  • No ratings found yet!