ഐ വി ദാസ് ഹൃദയപക്ഷത്തിലെ സൂര്യശോഭ

120 96

നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഉണർവ്വിലൂടെ ദേശീയപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആശയത്തിലൂടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയായിരുന്നു ദാസിന്റേത്. വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ സൗമ്യഭാവവും ലാളിത്യവും കൊണ്ടാണ് ജനമനസ്സുകളിൽ അദ്ദേഹം മായാത്ത ഓർമ്മയായിത്തീരുന്നത്. – പി ജയരാജൻ

9 in stock

Author: പവിത്രന്‍ മൊകേരി

നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഉണർവ്വിലൂടെ ദേശീയപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആശയത്തിലൂടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയായിരുന്നു ദാസിന്റേത്. ഒപ്പം ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രസ്ഥാനം, പുരോഗമന സാഹിത്യപ്രവർത്തനം, പത്രപ്രവർത്തനം അങ്ങിനെ സർവ്വ  മണ്ഡലങ്ങളിലും ഐ വി ദാസിന്റെ സജീവ സാന്നിധ്യം പ്രകടമായിരുന്നു. വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ സൗമ്യഭാവവും ലാളിത്യവും കൊണ്ടാണ് ജനമനസ്സുകളിൽ അദ്ദേഹം മായാത്ത ഓർമ്മയായിത്തീരുന്നത്. – പി ജയരാജൻ

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഐ വി ദാസ് ഹൃദയപക്ഷത്തിലെ സൂര്യശോഭ”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!