ഇളക്കങ്ങളും ഇടവേളകളും

140 112

ഈ താളുകളിൽ മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ രുചിയും മണവും ത്രസിക്കുന്നു.

Out stock

Out of stock

Author: ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ് / സതീശന്‍ നരക്കോട്

ഈ താളുകളിൽ മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ രുചിയും മണവും ത്രസിക്കുന്നു.പടങ്ങളോ അവാർഡുകളോ ലാഭനഷ്ട്ടങ്ങളോ പ്രവണതകളോ സാങ്കേതികതകളോ ഒന്നുമല്ല സിനിമയുണ്ടാക്കാൻ പ്രയത്നിച്ചവരുടെ മനസ്സും ആത്മാവുമാണ് ചർച്ചാവിഷയമാകേണ്ടതും അറിയപ്പെടെണ്ടതുമെന്ന സന്ദേശം ഈ ഓർമ്മക്കുറുപ്പുകൾ സവിനയം നല്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇളക്കങ്ങളും ഇടവേളകളും”

Vendor Information