ഇന്ദുലേഖ

150 120

മലയാളത്തിലെ ലക്ഷണമൊത്ത ആദ്യ നോവല്‍, 1890ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രണ്ടാം പതിപ്പ് പ്രകാരം തിരുത്തിയത്.

Out stock

Out of stock

Author: ഒ.ചന്തുമേനോൻ

മലയാളത്തിലെ ലക്ഷണമൊത്ത ആദ്യ നോവല്‍, 1890ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രണ്ടാം പതിപ്പ് പ്രകാരം തിരുത്തിയത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇന്ദുലേഖ”

Vendor Information