ഇനി പറയുമോ,ജീവിതത്തിൽ ഒരല്പവും ജീവിതം ബാക്കിയില്ലെന്ന്?

140 112

ജീവിതത്തിൽ അല്പം പോലും ജീവിതം ബാക്കിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന നിമിഷം നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാനാവുന്ന പുസ്തകമാണിത്. ജീവിതത്തെ ചെറുവിരൽ കൊണ്ടെങ്കിലും കോർത്ത് പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന , തുളുമ്പിപ്പോകുമെന്ന ഭയം ലവലേശമില്ലാതെ ജീവിതത്തെ പകരം ശ്രമിക്കുന്ന ഓർമ്മകളുടെയും ചിന്തകളുടെയും ഘോഷയാത്രയാണിത്.

Out stock

Out of stock

Author: നൗഫൽ എൻ

ജീവിതത്തിൽ അല്പം പോലും ജീവിതം ബാക്കിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന നിമിഷം നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാനാവുന്ന പുസ്തകമാണിത്. ജീവിതത്തെ ചെറുവിരൽ കൊണ്ടെങ്കിലും കോർത്ത് പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന , തുളുമ്പിപ്പോകുമെന്ന ഭയം ലവലേശമില്ലാതെ ജീവിതത്തെ പകരം ശ്രമിക്കുന്ന ഓർമ്മകളുടെയും ചിന്തകളുടെയും ഘോഷയാത്രയാണിത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇനി പറയുമോ,ജീവിതത്തിൽ ഒരല്പവും ജീവിതം ബാക്കിയില്ലെന്ന്?”

Vendor Information