ഇരുണ്ട വനസ്ഥലികൾ

130 104
Olive Books

ബെന്യാമിൻ നാമോരോരുത്തരുടേയും ജീവിതത്തോടു കടപ്പെട്ടപുസ്തകം. ജീവിതക്കാഴ്ച്ചകളെയും അതിന്റെ പ്രതിസന്ധികളെയും സാന്ദര്യപരമായി മറികടക്കുന്ന രചന. നാമനുഭവിക്കാത്ത ജീവിതങ്ങളെ അത്രമേൽ അനുഭവവേദ്യമാക്കിയ ബെന്യാമിന്റെ ചെറുകുറിപ്പുകൾ.

6 in stock

Author: ബെന്യാമിൻ

ബെന്യാമിൻ
നാമോരോരുത്തരുടേയും ജീവിതത്തോടു കടപ്പെട്ടപുസ്തകം. ജീവിതക്കാഴ്ച്ചകളെയും അതിന്റെ പ്രതിസന്ധികളെയും സാന്ദര്യപരമായി മറികടക്കുന്ന രചന.
നാമനുഭവിക്കാത്ത ജീവിതങ്ങളെ അത്രമേൽ അനുഭവവേദ്യമാക്കിയ ബെന്യാമിന്റെ ചെറുകുറിപ്പുകൾ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇരുണ്ട വനസ്ഥലികൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Olive Books
  • Vendor: Olive Books
  • Address:
  • No ratings found yet!