ഇസ്‌ലാമും കേരളവും – സംസ്കാരം രാഷ്ട്രീയം

90 72

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ മുസ്ലീം തിരസ്കരിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട്? കേരളത്തിലെ മുസ്ലീം സ്ത്രീകളുടെ മാറുന്ന മത – രാഷ്ട്രീയ ബോധം. ഐ.എസ്സിന്റെ സ്വപ്‌നങ്ങൾ: മതം മറയ്ക്കുന്ന സമ്പത്തും, മതം സമാവേശിച്ച ഭരണകൂടവും തുടങ്ങി മാറിമാറി വരുന്ന ഇന്ത്യൻ – സാമൂഹ്യ – രാഷ്ട്രീയപശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിലെ മുസ്ലീങ്ങൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുവെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധേയങ്ങളായ ലേഖനങ്ങൾ.

6 in stock

Author: ദിനേശൻ വടക്കിനിയിൽ, അബ്ദുള്ള അഞ്ചില്ലത്ത്

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ മുസ്ലീം തിരസ്കരിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട്? കേരളത്തിലെ മുസ്ലീം സ്ത്രീകളുടെ മാറുന്ന മത – രാഷ്ട്രീയ ബോധം. ഐ.എസ്സിന്റെ സ്വപ്‌നങ്ങൾ: മതം മറയ്ക്കുന്ന സമ്പത്തും, മതം സമാവേശിച്ച ഭരണകൂടവും തുടങ്ങി മാറിമാറി വരുന്ന ഇന്ത്യൻ – സാമൂഹ്യ – രാഷ്ട്രീയപശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിലെ മുസ്ലീങ്ങൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുവെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധേയങ്ങളായ ലേഖനങ്ങൾ.

Weight 0.5 kg
ISBN

9789387439498

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇസ്‌ലാമും കേരളവും – സംസ്കാരം രാഷ്ട്രീയം”

Vendor Information