ഇസ്താംബുൾ – ഒരു നഗരത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ

150 120

ചരിത്രം കത്തുന്ന തെരുവുകളിലൂടെയും സ്മരണകളുടെ കാവ്യാനുഭവങ്ങളിലൂടെയും ഒരു മടക്കയാത്ര. ഓര്‍മ്മകളുടെ വിഷാദഭരിതവും ഏകാന്തസാന്ദ്രവുമായ ആഘോഷമാണ് ഇസ്താംബുള്‍. 2006-ലെ നോബല്‍ സമ്മാനാര്‍ഹനായ ഓര്‍ഹന്‍ പാമുക്കിന്റെ ‘ചുവപ്പാണെന്റെ പേര്’ എന്ന കൃതിക്കുശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന അപൂര്‍വ്വ സുന്ദരമായ പുസ്തകം.

Out stock

Out of stock

Author: ഓര്‍ഹന്‍ പാമുക്‌

ചരിത്രം കത്തുന്ന തെരുവുകളിലൂടെയും സ്മരണകളുടെ കാവ്യാനുഭവങ്ങളിലൂടെയും ഒരു മടക്കയാത്ര. ഓര്‍മ്മകളുടെ വിഷാദഭരിതവും ഏകാന്തസാന്ദ്രവുമായ ആഘോഷമാണ് ഇസ്താംബുള്‍. 2006-ലെ നോബല്‍ സമ്മാനാര്‍ഹനായ ഓര്‍ഹന്‍ പാമുക്കിന്റെ ‘ചുവപ്പാണെന്റെ പേര്’ എന്ന കൃതിക്കുശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന അപൂര്‍വ്വ സുന്ദരമായ പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇസ്താംബുൾ – ഒരു നഗരത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ”

Vendor Information