ഇത്ര മാത്രം

50 40

കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ പറയുന്നുഃ “എൻ.വി കൃഷ്ണവാരിയർ കവിത തിരിച്ചറിയാൻ ശേഷിയുള്ള പത്രാധിപരായിരുന്നു”. “എം.ടി പത്രാധിപരായിരുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രമാണ്‌ ചെറുകഥയും നോവലും ഇത്ര ആരോഗ്യം കൈവരിക്കാൻ കാരണം”.

Out stock

Out of stock

Author: കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ

കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ പറയുന്നുഃ “എൻ.വി കൃഷ്ണവാരിയർ കവിത തിരിച്ചറിയാൻ ശേഷിയുള്ള പത്രാധിപരായിരുന്നു”. “എം.ടി പത്രാധിപരായിരുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രമാണ്‌ ചെറുകഥയും നോവലും ഇത്ര ആരോഗ്യം കൈവരിക്കാൻ കാരണം”.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇത്ര മാത്രം”

Vendor Information