ജൈവകൃഷി

70 56

രാസവളങ്ങളുടെ അമിതോപയോഗം കൊണ്ട് ഊഷരമാകുന്ന ഭൂമിയില്‍ ജൈവകൃഷിയുടെ അനിവാര്യതയെപ്പറ്റി വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു. വിഷമയമായ കീടനാശിനികളും കളനാശിനികളും മനുഷ്യനടക്കമുള്ള ജന്തുജാലങ്ങളെ ഇല്ലായ്മചെയ്യുമ്പോള്‍ പ്രാധാന്യമേറിവരുന്ന ജൈവകൃഷിയെപ്പറ്റി ആധികാരികമായ അറിവു നല്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

Out stock

Out of stock

Author: സീരി

രാസവളങ്ങളുടെ അമിതോപയോഗം കൊണ്ട് ഊഷരമാകുന്ന ഭൂമിയില്‍ ജൈവകൃഷിയുടെ അനിവാര്യതയെപ്പറ്റി വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു. വിഷമയമായ കീടനാശിനികളും കളനാശിനികളും മനുഷ്യനടക്കമുള്ള ജന്തുജാലങ്ങളെ ഇല്ലായ്മചെയ്യുമ്പോള്‍ പ്രാധാന്യമേറിവരുന്ന ജൈവകൃഷിയെപ്പറ്റി ആധികാരികമായ അറിവു നല്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജൈവകൃഷി”

Vendor Information