ജൈവകൃഷിയും ജീവൻ എന്ന പ്രതിഭാസവും

100 80
eye books

ജൈവകൃഷിയെക്കുറിച് അടിസ്ഥാന അറിവു നൽകുന്ന ഒരു കൃഷിപാഠപുസ്തകം.വര്ഷങ്ങളായി ജൈവകൃഷിയോടൊപ്പമുള്ള കെ വി ദയാലിൻ്റെ ജീവിത വീക്ഷണവും സൂക്ഷമമായി ഈ പുസ്തകത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

9 in stock

ജൈവകൃഷിയെക്കുറിച് അടിസ്ഥാന അറിവു നൽകുന്ന ഒരു കൃഷിപാഠപുസ്തകം.വര്ഷങ്ങളായി ജൈവകൃഷിയോടൊപ്പമുള്ള കെ വി ദയാലിൻ്റെ ജീവിത വീക്ഷണവും സൂക്ഷമമായി ഈ പുസ്തകത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജൈവകൃഷിയും ജീവൻ എന്ന പ്രതിഭാസവും”

Vendor Information

  • Store Name: Eye Books
  • Vendor: Eye Books
  • Address:
  • No ratings found yet!