ജനാഫ്രസ്സ് ഒരു കൊടിയ കാമുകന്‍

160 128

അവന്റെ പ്രേമത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ വീഞ്ഞുണ്ടവരെപ്പോലെ അവർ മദോന്മത്തരായി. ഉന്മാദിനികളെപ്പോലെ മുടി പിച്ചിവലിച്ചു.അവനായിരുന്നു അവർക്കെല്ലാം. സ്വർഗവും സ്നേഹവും നരകവും നാശവുമൊക്കെ. കാമുകിമാരെ തന്റെ നെഞ്ചിന്റെ ചൂടുള്ള മിടിപ്പിൽ മാത്രം സൂക്ഷിക്കുന്ന ജനാഫ്രസ്സ്. ജനാഫ്രസ്സ് എന്ന ഭയങ്കരനായ കാമുകൻ…

Out stock

Out of stock

Author: ഇന്ദുമേനോന്‍

അവന്റെ പ്രേമത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ വീഞ്ഞുണ്ടവരെപ്പോലെ അവർ മദോന്മത്തരായി. ഉന്മാദിനികളെപ്പോലെ മുടി പിച്ചിവലിച്ചു.അവനായിരുന്നു അവർക്കെല്ലാം. സ്വർഗവും സ്നേഹവും നരകവും നാശവുമൊക്കെ. കാമുകിമാരെ തന്റെ നെഞ്ചിന്റെ ചൂടുള്ള മിടിപ്പിൽ മാത്രം സൂക്ഷിക്കുന്ന ജനാഫ്രസ്സ്. ജനാഫ്രസ്സ് എന്ന ഭയങ്കരനായ കാമുകൻ…

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജനാഫ്രസ്സ് ഒരു കൊടിയ കാമുകന്‍”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!