ജാതക കഥകൾ

290 232
Manorama Books

ശ്രീ ബുദ്ധൻ്റെ പൂർവ്വജന്മകഥകൾ.മൃഗരൂപിയോ മനുഷ്യരൂപിയോ ആയി ജന്മമെടുത്ത ബുദ്ധന്റെ മുജ്ജന്മ കഥകളിലെ സാരോപദേശങ്ങൾ ഏതു ദേശത്തും ഏത് കാലത്തും പ്രസക്തമായ ജീവിതപാഠങ്ങൾ തന്നെയാണ്.കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും മികവാർന്ന വ്യക്തിത്വ രൂപീകരണത്തിന് പ്രചോദകമായ ഈ പുസ്തകം മനോരമയുടെ ലോക ക്ലാസ്സിക്ക് പരമ്പരയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

10 in stock

Author: അഷിത

ശ്രീ ബുദ്ധൻ്റെ പൂർവ്വജന്മകഥകൾ.മൃഗരൂപിയോ മനുഷ്യരൂപിയോ ആയി ജന്മമെടുത്ത ബുദ്ധന്റെ മുജ്ജന്മ കഥകളിലെ സാരോപദേശങ്ങൾ ഏതു ദേശത്തും ഏത് കാലത്തും പ്രസക്തമായ ജീവിതപാഠങ്ങൾ തന്നെയാണ്.കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും മികവാർന്ന വ്യക്തിത്വ രൂപീകരണത്തിന് പ്രചോദകമായ ഈ പുസ്തകം മനോരമയുടെ ലോക ക്ലാസ്സിക്ക് പരമ്പരയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജാതക കഥകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Manorama Books
  • Vendor: Manorama Books
  • Address:
  • No ratings found yet!