ജാതി

280 224

ലഹരിയില്‍ ഭാവി ഹോമിക്കുന്ന ലക്ഷ്യബോധം ലവലേശമില്ലാതെ ജീവിതയാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ക്കു നേരെ അന്തം വിട്ടു നില്‍ക്കുന്ന ദാമ്പത്യത്തില്‍ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റു തയ്യാറാകാത്ത ന്യൂ ജെനെറേഷനെ വസ്തുനിഷ്ട്മായി വരച്ചു കാട്ടുന്നു.

9 in stock

Author: പി.ആര്‍. നാഥന്‍

ലഹരിയില്‍ ഭാവി ഹോമിക്കുന്ന ലക്ഷ്യബോധം ലവലേശമില്ലാതെ ജീവിതയാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ക്കു നേരെ അന്തം വിട്ടു നില്‍ക്കുന്ന ദാമ്പത്യത്തില്‍ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റു തയ്യാറാകാത്ത ന്യൂ ജെനെറേഷനെ വസ്തുനിഷ്ട്മായി വരച്ചു കാട്ടുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജാതി”

Vendor Information