ജാതിരൂപകങ്ങൾ

180 144

പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലുമായി മലയാളത്തിലെ മലയാളത്തിലെ സാഹിത്യവ്യവഹാരങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത ചില പ്രമേയങ്ങളെയും ,സാഹിത്യ / സാമൂഹിക മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും മുൻനിർത്തി മലയാളത്തിലെ സാഹിത്യാധുനികതയെ വായിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ളത്.നമ്മുടെ സാഹിത്യവിമർശന / പഠനങ്ങൾ വഴിപിരിയുന്നതിനു ഉദാഹരിക്കാവുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം.

5 in stock

Author: സജീവ് പി വി

പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലുമായി മലയാളത്തിലെ മലയാളത്തിലെ സാഹിത്യവ്യവഹാരങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത ചില പ്രമേയങ്ങളെയും ,സാഹിത്യ / സാമൂഹിക മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും മുൻനിർത്തി മലയാളത്തിലെ സാഹിത്യാധുനികതയെ വായിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ളത്.നമ്മുടെ സാഹിത്യവിമർശന / പഠനങ്ങൾ വഴിപിരിയുന്നതിനു ഉദാഹരിക്കാവുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജാതിരൂപകങ്ങൾ”

Vendor Information