ജാതിയും സമുദായവും രാഷ്ട്രീയവും യുഗങ്ങളിലൂടെ

30 24

ജാതീയത,സാമുദായിക വാദം,വർഗീയത തുടങ്ങിയ ഭീഷണികളെ മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തിന്റെ അടിസ്‌ഥാനത്തിൽ വിശകലനം ചെയുകയും മതത്തോടുള്ള ദാർശനികസംവാദം ആവിശ്കരിക്കുകയും ചെയുന്ന കൃതി.

6 in stock

Author: ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട്‌

ജാതീയത,സാമുദായിക വാദം,വർഗീയത തുടങ്ങിയ ഭീഷണികളെ മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തിന്റെ അടിസ്‌ഥാനത്തിൽ വിശകലനം ചെയുകയും മതത്തോടുള്ള ദാർശനികസംവാദം ആവിശ്കരിക്കുകയും ചെയുന്ന കൃതി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജാതിയും സമുദായവും രാഷ്ട്രീയവും യുഗങ്ങളിലൂടെ”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!