ജയഹേ

75 60
Logos Books

അത്യസാധാരണമാംവിധം സമകാലികമായ ജീവിതകാലത്തോടും അതിന്റെ പ്രതിലോമരാഷ്ട്രീയത്തിനോടും ഉരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉരുകിയൊലിച്ചിറങ്ങുന്ന ലാവപോലെയാണീ കഥകൾ.

10 in stock

Author: സോക്രട്ടീസ് കെ. വാലത്ത്

അത്യസാധാരണമാംവിധം സമകാലികമായ ജീവിതകാലത്തോടും അതിന്റെ പ്രതിലോമരാഷ്ട്രീയത്തിനോടും ഉരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉരുകിയൊലിച്ചിറങ്ങുന്ന ലാവപോലെയാണീ കഥകൾ. വിശപ്പ്, തള്ളത്താഴ്, റൈട്ടർ എന്ന പട്ടി, ജയഹേ, കുന്നുകളുടെ മറുവശം, അബ്രഹാമിന്റെ ബലി, സ്വപ്നമാളിക എന്നീ കഥകളുടെ സമാഹാരം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജയഹേ”

Vendor Information

  • Store Name: Logos Books
  • Vendor: Logos Books
  • Address:
  • 0.00 0.00 rating from 1 review