ജീൻവാൽജീൻ

280 210

‘കള്ളന്മാരായല്ല ആരും ജനിക്കുന്നത്. നീതിയി ല്ലാത്ത നിയമങ്ങളും ക്രൂരമായ സമൂഹവുമാണ് കൊള്ളക്കാരെയും മോഷ്ടാക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 1862-ൽ പാവങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീ കൃതമായശേഷം ലോകത്തുണ്ടായ സാമൂഹിക ചലനങ്ങളുടെ ശക്തമായ അലകൾ ഇന്നും ഈ വാക്യത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ലോകസാഹിത്യത്തിലെ മികച്ച ക്ലാസ്സിക്കുകളിൽ ഒന്നായിമാറിയ പാവങ്ങളിലെ ജീൻവാൽജീൻ ( ഴാങ് വാൽ ഴാങ്) എന്ന മുഖ്യ കഥാപാത്രത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു തയ്യാറാക്കിയ കൃതി. പുനരാഖ്യാനം കെ. തായാട്ട്

9 in stock

Author: വിക്ടര്‍ ഹ്യൂഗോ

‘കള്ളന്മാരായല്ല ആരും ജനിക്കുന്നത്. നീതിയി ല്ലാത്ത നിയമങ്ങളും ക്രൂരമായ സമൂഹവുമാണ് കൊള്ളക്കാരെയും മോഷ്ടാക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 1862-ൽ പാവങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീ കൃതമായശേഷം ലോകത്തുണ്ടായ സാമൂഹിക ചലനങ്ങളുടെ ശക്തമായ അലകൾ ഇന്നും ഈ വാക്യത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ലോകസാഹിത്യത്തിലെ മികച്ച ക്ലാസ്സിക്കുകളിൽ ഒന്നായിമാറിയ പാവങ്ങളിലെ ജീൻവാൽജീൻ ( ഴാങ് വാൽ ഴാങ്) എന്ന മുഖ്യ കഥാപാത്രത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു തയ്യാറാക്കിയ കൃതി. പുനരാഖ്യാനം കെ. തായാട്ട്

Weight 0.5 kg
പുനരാഖ്യാനം

കെ തായാട്ട്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജീൻവാൽജീൻ”

Vendor Information