ജീവിതം പാടുന്ന ഗ്രാമഫോൺ

45 36

അനുഭവങ്ങളുടെ പാട്ടുകാരനാണ് എരഞ്ഞോളി മൂസ. അതിന്റെ നീറ്റല്‍ സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹൃദയരാഗങ്ങള്‍ നാവിലുണര്‍ന്നത്. മലയാളജീവിതാനുഭവരചനകളില്‍ എന്തുകൊണ്ടും വേറിട്ടു നില്‍ക്കുന്ന ഓര്‍മ്മകളുടെ പുസ്തകമാണിത്. ഈ പുസ്തകം പാടിക്കേള്‍പ്പിക്കുന്നത് ജീവിതംതന്നെയാണ്.

Out stock

Out of stock

Author: എരഞ്ഞോളി മൂസ

അനുഭവങ്ങളുടെ പാട്ടുകാരനാണ് എരഞ്ഞോളി മൂസ. അതിന്റെ നീറ്റല്‍ സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹൃദയരാഗങ്ങള്‍ നാവിലുണര്‍ന്നത്. മലയാളജീവിതാനുഭവരചനകളില്‍ എന്തുകൊണ്ടും വേറിട്ടു നില്‍ക്കുന്ന ഓര്‍മ്മകളുടെ പുസ്തകമാണിത്. ഈ പുസ്തകം പാടിക്കേള്‍പ്പിക്കുന്നത് ജീവിതംതന്നെയാണ്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജീവിതം പാടുന്ന ഗ്രാമഫോൺ”

Vendor Information