ജീവിതം പോരാട്ടമാക്കിയ കൗമാര പ്രതിഭകൾ

110 88
G V Books

കൗമാരപ്രായത്തിൽ തന്നെ ലോകത്തിന്റെ സാമൂഹ്യാവസ്ഥയിൽ പരിവർത്തനത്തിന്റെ തിരികൊളുത്തിയ ഗ്രെറ്റ തുൻബർഗ്, ആൻഫ്രാങ്ക്, മലാല യൂസഫ്‌സായി, നുജൂദ് അലി, വിൽമ റുഡോൾഫ്, ഫറാ ബേക്കർ എന്നിവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.  ലിംഗവിവേചനത്തിന്റെയും യാഥാസ്ഥിതിക ചിന്തയുടെയും അതിരുകൾ ലംഘിച്ചവർ. അസാധാരണമായ ആത്മധൈര്യം, ആശയവിനിമയത്തിന്റെ കരുത്ത്, നീതിനിഷേധത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയ സമരപാതകൾ തുറന്നവർ. അവരുടെ ജീവിതം അനാവരണം ചെയ്യുന്ന കൃതി

7 in stock

Author: രാജു കാട്ടുപുനം

കൗമാരപ്രായത്തിൽ തന്നെ ലോകത്തിന്റെ സാമൂഹ്യാവസ്ഥയിൽ പരിവർത്തനത്തിന്റെ തിരികൊളുത്തിയ ഗ്രെറ്റ തുൻബർഗ്, ആൻഫ്രാങ്ക്, മലാല യൂസഫ്‌സായി, നുജൂദ് അലി, വിൽമ റുഡോൾഫ്, ഫറാ ബേക്കർ എന്നിവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.  ലിംഗവിവേചനത്തിന്റെയും യാഥാസ്ഥിതിക ചിന്തയുടെയും അതിരുകൾ ലംഘിച്ചവർ. അസാധാരണമായ ആത്മധൈര്യം, ആശയവിനിമയത്തിന്റെ കരുത്ത്, നീതിനിഷേധത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയ സമരപാതകൾ തുറന്നവർ. അവരുടെ ജീവിതം അനാവരണം ചെയ്യുന്ന കൃതി

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജീവിതം പോരാട്ടമാക്കിയ കൗമാര പ്രതിഭകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: G V Books
  • Vendor: G V Books
  • Address:
  • No ratings found yet!