ജീവിതമെന്ന അത്ഭുതം:ഡോ വി പി ഗംഗാധരന്റെ അനുഭവങ്ങൾ

250 200

ഒരു കാൻസർ ചികിത്സാ വിദഗ് ദ്ധന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഒരു കഥാകാരൻ പകർത്തുക തീർത്തും അപൂർവ്വമായ കൂട്ടുകെട്ടിലൂടെ വാർന്നുവീണ ഒരു അസാധാരണ കൃതി.

6 in stock

Author: കെ എസ് അനിയൻ

ഒരു കാൻസർ ചികിത്സാ വിദഗ് ദ്ധന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഒരു കഥാകാരൻ പകർത്തുക തീർത്തും അപൂർവ്വമായ കൂട്ടുകെട്ടിലൂടെ വാർന്നുവീണ ഒരു അസാധാരണ കൃതി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജീവിതമെന്ന അത്ഭുതം:ഡോ വി പി ഗംഗാധരന്റെ അനുഭവങ്ങൾ”

Vendor Information