ജീവിതമെന്ന ദിവ്യാനുഭവം

150 120

വിചിതവും വൈവിധ്യമാർന്നതുമായ ജീവിതാവസ്ഥകളെ ഡോ. വി.പി. ഗംഗാധരൻ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

Out stock

Out of stock

Author: ഡോ വി പി ഗംഗാധരൻ

• ഉള്ളിലെ പ്രകാശം ലോകത്തിനാകെ, • ചെറിയ (വലിയ) മനുഷ്യർ, • പ്രാർഥിച്ചാൽ കാൻസർ മാറും!, • മഹത്തായ മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ, • ചെറിയ ചെറിയ മനുഷ്യജീവികൾ, • ജീവിതം എന്ന ദിവ്യാനുഭവം, • വലിയ വലിയ ആനന്ദങ്ങൾ, • ഒരൊറ്റ മഴയിൽ ഒലിച്ചുപോകുന്നത്, • മുഷ്കിനെതിരെ ഒരു വാക്ക്, • ന്യൂ ജെൻ സന്തോഷങ്ങൾ…വിചിതവും വൈവിധ്യമാർന്നതുമായ ജീവിതാവസ്ഥകളെ ഡോ. വി.പി. ഗംഗാധരൻ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജീവിതമെന്ന ദിവ്യാനുഭവം”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!