ജീവിതസമരം

175 140

സാമൂഹ്യനീതിക്കുവേണ്ടി തീവ്രമായ രാഷ്ട്രീയബോധത്തോടെയുള്ള ജീവിതസമരം. ആര്‍ദ്രമായ വൈയക്തികാനുഭവങ്ങളുടെ ആഖ്യാനമടങ്ങിയ ഉജ്ജ്വലമായ ആത്മകഥ.

Out stock

Out of stock

Author: രബീന്ദ്ര നാഥ ടാഗോർ /ആശാലത

സാമൂഹ്യനീതിക്കുവേണ്ടി തീവ്രമായ രാഷ്ട്രീയബോധത്തോടെയുള്ള ജീവിതസമരം. ആര്‍ദ്രമായ വൈയക്തികാനുഭവങ്ങളുടെ ആഖ്യാനമടങ്ങിയ ഉജ്ജ്വലമായ ആത്മകഥ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജീവിതസമരം”

Vendor Information