ജിഗ്‌സോയും ആച്ചിയും

140 112
Poorna Eram

മിച്ചു,മിന്നു,ജിഗ്‌സോ,താമര എന്നീ നാലു കുട്ടികൾ ഒപ്പിട്ട ഒരു ഹർജി കോടതിയിലെത്തി.കോടതി കുട്ടികളുടെ ഹർജി പരിഗണിച്ചു.കുട്ടികളുടെ ഉദാത്തചിന്തയെയും നന്മയെയും പുകഴ്ത്തി ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചു-ഈ കുട്ടികളിൽ നിന്നും മുതിർന്നവർക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്.എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാണ് ഇവർ.

10 in stock

Author: ഷൈന

മിച്ചു,മിന്നു,ജിഗ്‌സോ,താമര എന്നീ നാലു കുട്ടികൾ ഒപ്പിട്ട ഒരു ഹർജി കോടതിയിലെത്തി.കോടതി കുട്ടികളുടെ ഹർജി പരിഗണിച്ചു.കുട്ടികളുടെ ഉദാത്തചിന്തയെയും നന്മയെയും പുകഴ്ത്തി ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചു-ഈ കുട്ടികളിൽ നിന്നും മുതിർന്നവർക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്.എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാണ് ഇവർ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജിഗ്‌സോയും ആച്ചിയും”

Vendor Information