ജിംഗിൾ ബെൽസ് കുട്ടികൾക്കുള്ള ക്രിസ്മസ് കഥകൾ

195 156

കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് കേട്ട് വളരാനും വായിച്ചു രസിക്കാനും മനോഹരങ്ങളായ ക്രിസ്മസ് കഥകൾ ബഹുവർണ്ണ ചിത്രങ്ങളോടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

Out stock

Out of stock

Author: എം. ഒ. വര്‍ഗ്ഗീസ്

കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് കേട്ട് വളരാനും വായിച്ചു രസിക്കാനും മനോഹരങ്ങളായ ക്രിസ്മസ് കഥകൾ ബഹുവർണ്ണ ചിത്രങ്ങളോടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജിംഗിൾ ബെൽസ് കുട്ടികൾക്കുള്ള ക്രിസ്മസ് കഥകൾ”

Vendor Information