ജ്യോതിശാസ്ത്രം ഉൽഭവവും വികാസവും

70 56

ഏഴു സഹസ്രാബ്ദങ്ങളില്‍ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്ര രംഗത്ത് ഉണ്ടായ വികാസങ്ങളെ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

8 in stock

Author: ഡോ പി ജെ കുര്യൻ
ഏഴു സഹസ്രാബ്ദങ്ങളില്‍ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്ര രംഗത്ത് ഉണ്ടായ വികാസങ്ങളെ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.
Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജ്യോതിശാസ്ത്രം ഉൽഭവവും വികാസവും”

Vendor Information