ജിപ്സികൾ – മാസ്മരലോകത്തിലെ നിത്യസഞ്ചാരികൾ

150 120
admin_p

മുഖ്യധാരാസമൂഹം അരികുകളിലേക്ക് മാറ്റിനിർത്തിയ ജിപ്സികളുടെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതസംസ്കാരത്തിലൂടെ ഒരു യാത്ര.

3 in stock

Author: കെ രമ

നീലാകാശം കുടയാക്കി ഭൂമിയുടെ വിരിമാറിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ജിപ്സികൾ. പാട്ടും കൊട്ടും ആട്ടവും കരകൗശല വിദ്യയും ഈ നാടോടികളുടെ ഹൃദ്യവും ചടുലവുമായ ആവിഷ്കാരമാധ്യമങ്ങൾ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജിപ്സികൾ – മാസ്മരലോകത്തിലെ നിത്യസഞ്ചാരികൾ”

Vendor Information

  • Address:
  • 0.00 0.00 rating from 1 review