കെ പി എ സി യുടെ ചരിത്രം

200 160

അമ്പതുകളിൽ ആരംഭിച്ച് അരനൂറ്റാണ്ടുകാലം പിന്നിട്ട കേരള പീപ്പിൾസ് ആർട്സ് ക്ലബ് എന്ന കെ എ സി യുടെ അർത്ഥപൂർണവും ആശയ സമ്പുഷ്ടമായ ഇതിഹാസചരിത്രം.

Out stock

Out of stock

Author: ഡോ. വള്ളിക്കാവ് മോഹൻദാസ്

അമ്പതുകളിൽ ആരംഭിച്ച് അരനൂറ്റാണ്ടുകാലം പിന്നിട്ട കേരള പീപ്പിൾസ് ആർട്സ് ക്ലബ് എന്ന കെ എ സി യുടെ അർത്ഥപൂർണവും ആശയ സമ്പുഷ്ടമായ ഇതിഹാസചരിത്രം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കെ പി എ സി യുടെ ചരിത്രം”

Vendor Information