കെ എസ് നമ്പൂതിരിയുടെ നാടകങ്ങൾ

195 156

പ്രശസ്ത നാടകകൃത്ത് കെ. എസ്. നമ്പൂതിരിയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ 6 നാടകങ്ങള്‍. തകര്‍ന്ന നമ്പൂതിരി ഇല്ലങ്ങളിലെ ഏകാകികളും നിസ്സഹായരുമായ മനുഷ്യരുടെ നിലവിളികള്‍കൊണ്ട് തീര്‍ത്ത ശില്പഭംഗിയുള്ളവയാണ് എല്ലാ നാടകങ്ങളും.

Out stock

Out of stock

Author: കെ എസ് നമ്പൂതിരി

പ്രശസ്ത നാടകകൃത്ത് കെ. എസ്. നമ്പൂതിരിയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ 6 നാടകങ്ങള്‍. തകര്‍ന്ന നമ്പൂതിരി ഇല്ലങ്ങളിലെ ഏകാകികളും നിസ്സഹായരുമായ മനുഷ്യരുടെ നിലവിളികള്‍കൊണ്ട് തീര്‍ത്ത ശില്പഭംഗിയുള്ളവയാണ് എല്ലാ നാടകങ്ങളും.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കെ എസ് നമ്പൂതിരിയുടെ നാടകങ്ങൾ”

Vendor Information