കെ വി മോഹന്‍ കുമാര്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണ കഥകള്‍

650 520
Olive Books

കാലമെന്ന ചുമര്‍ഘടികാരത്തില്‍ സ്പന്ദിക്കുന്ന ജീവിതാവബോധങ്ങള്‍ സ്ത്രീയും പ്രകൃതിയും ഒരുപോലെ ഇരയാകുന്ന പാരിസ്ഥിതിക ദുരന്തങ്ങള്‍ ആഗോളീകരണ കാലത്തിന്റെ പുത്തന്‍ വിപണ സമവാക്യങ്ങള്‍, ആധിപത്യത്തിന്റെ ഇരുപ്പിളങ്ങള്‍ കാളുന്ന അധിനി വേഷത്തിന്റെയും ഇരകളാണെന്ന് ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കൊളാഷ് ആണ് ഈ സമ്പൂര്‍ണ്ണ സമാഹാരം.

9 in stock

Author: കെ വി മോഹൻകുമാർ

കാലമെന്ന ചുമര്‍ഘടികാരത്തില്‍ സ്പന്ദിക്കുന്ന ജീവിതാവബോധങ്ങള്‍ സ്ത്രീയും പ്രകൃതിയും ഒരുപോലെ ഇരയാകുന്ന പാരിസ്ഥിതിക ദുരന്തങ്ങള്‍ ആഗോളീകരണ കാലത്തിന്റെ പുത്തന്‍ വിപണ സമവാക്യങ്ങള്‍, ആധിപത്യത്തിന്റെ ഇരുപ്പിളങ്ങള്‍ കാളുന്ന അധിനി വേഷത്തിന്റെയും ഇരകളാണെന്ന് ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കൊളാഷ് ആണ് ഈ സമ്പൂര്‍ണ്ണ സമാഹാരം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കെ വി മോഹന്‍ കുമാര്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണ കഥകള്‍”

Vendor Information

  • Store Name: Olive Books
  • Vendor: Olive Books
  • Address:
  • No ratings found yet!