ക:

175 140

വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ ബൃഹദാഖ്യാനങ്ങളുടെ കാലം നിലച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്ന ഇറ്റാലിയന്‍ നോവല്‍. റോബര്‍ട്ടോ കലാസ്സോയുടെ മാസ്റ്റര്‍പീസ് എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കൃതി.

Out stock

Out of stock

Author: റോബര്‍ട്ടോ കലാസോ

വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ ബൃഹദാഖ്യാനങ്ങളുടെ കാലം നിലച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്ന ഇറ്റാലിയന്‍ നോവല്‍. റോബര്‍ട്ടോ കലാസ്സോയുടെ മാസ്റ്റര്‍പീസ് എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കൃതി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ക:”

Vendor Information