കാക്കാരിശ്ശിയും ചവിട്ടു നാടകവും

170 136

കേരളത്തിലെ രണ്ടു തനതുകലാരൂപങ്ങളുടെ നവോത്ഥാനത്തിനും നിലനില്പിനും ഈ പുസ്തകം സഹായകമാകും.

8 in stock

Author: ജോസി ഫോക്‌ലോർ

കാക്കാരിശ്ശി നാടകം, ബ്രീജീനാ ചരിത്രം, ചവിട്ടു നാടകം എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച ചരിത്രപഠനം. കലാസ്നേഹികൾക്കും കലാകാരന്മാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രയോജനകരമായ റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥം. കേരളത്തിലെ രണ്ടു തനതുകലാരൂപങ്ങളുടെ നവോത്ഥാനത്തിനും നിലനില്പിനും ഈ പുസ്തകം സഹായകമാകും.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കാക്കാരിശ്ശിയും ചവിട്ടു നാടകവും”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!