കാനായി കുഞ്ഞിരാമന്റെ കവിതകൾ

60 48

വിഖ്യാത ശില്പിയും കവിയുമായ കാനായി കുഞ്ഞിരാമന്റെ കവിതകള്‍. കവിതകളോടൊപ്പം കാനായി കുഞ്ഞിരാമന്റെ പ്രശസ്ത ചിത്രങ്ങളും ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു. പ്രശസ്ത നിരൂപകന്‍ കെ. പി. അപ്പന്‍ അവസാന നാളുകളില്‍ എഴുതിയ അവതാരികയും.

Out stock

Out of stock

Author: കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ

വിഖ്യാത ശില്പിയും കവിയുമായ കാനായി കുഞ്ഞിരാമന്റെ കവിതകള്‍. കവിതകളോടൊപ്പം കാനായി കുഞ്ഞിരാമന്റെ പ്രശസ്ത ചിത്രങ്ങളും ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു. പ്രശസ്ത നിരൂപകന്‍ കെ. പി. അപ്പന്‍ അവസാന നാളുകളില്‍ എഴുതിയ അവതാരികയും.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കാനായി കുഞ്ഞിരാമന്റെ കവിതകൾ”

Vendor Information