കാർഷികസംരംഭങ്ങൾ

100 80

കൃഷിയെ സംരംഭമായും കര്‍ഷകരെ സംരംഭകരായും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പുസ്തകം. ആഗോളവത്കരണകാലത്ത് കാര്‍ഷികമേഖലയില്‍ തനതായ രീതിശാസ്ത്രങ്ങള്‍ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന കൃതി.

Out stock

Out of stock

Author: ഇൻഡസ് സംരംഭകർ

കൃഷിയെ സംരംഭമായും കര്‍ഷകരെ സംരംഭകരായും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പുസ്തകം. ആഗോളവത്കരണകാലത്ത് കാര്‍ഷികമേഖലയില്‍ തനതായ രീതിശാസ്ത്രങ്ങള്‍ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന കൃതി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കാർഷികസംരംഭങ്ങൾ”

Vendor Information