കാടിന്റെ സംഗീതം

90 72

ഹൃദയത്തെ കരുണകൊണ്ടുനിറയ്ക്കുകയും സ്‌നേഹത്തെ സര്‍വചാചരങ്ങളിലേക്ക് പകരുകയും ചെയ്യാന്‍ വിതുമ്പുന്ന കാവ്യശോഭയാര്‍ന്ന കഥകള്‍.

Out stock

Out of stock

Author: അഷ്ടവൈദ്യന്‍ വൈദ്യമഠം ചെറിയ നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരി

ഹൃദയത്തെ കരുണകൊണ്ടുനിറയ്ക്കുകയും സ്‌നേഹത്തെ സര്‍വചാചരങ്ങളിലേക്ക് പകരുകയും ചെയ്യാന്‍ വിതുമ്പുന്ന കാവ്യശോഭയാര്‍ന്ന കഥകള്‍. മനപ്രകൃതിയും പ്രകൃതിമനസ്സും ഒരേ താളലയത്തിലേക്ക് സമ്മേളിക്കുന്ന നവ്യാനുഭൂതി ഓരോ കഥയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. സാറാജോസഫിന്റെ സര്‍ഗ്ഗപ്രതിഭയുടെ പ്രവാഹതേജസ്സുകളാണ് ഈ കഥകള്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കാടിന്റെ സംഗീതം”

Vendor Information