കാവ്യാദർശം

85 68

പൗരസ്ത്യ കാവ്യമീമാംസയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ കാവ്യാദർശത്തിന്റെ പരിഭാഷയും വ്യാഖ്യാനവും.

2 in stock

Author: ആചാര്യദണ്ഡി

പൗരസ്ത്യ കാവ്യമീമാംസയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ കാവ്യാദർശത്തിന്റെ പരിഭാഷയും വ്യാഖ്യാനവും.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കാവ്യാദർശം”

Vendor Information